ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด

259 หมู่ 1 ต. ดอนทอง อ. เมือง จ. พิษณุโลก

ลงประกาศวันที่ 18 ตุลาคม 2556


1.พนักงานเชื่อมโลหะไฟฟ้าจำนวน 20 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน : เชื่อมและประกอบติดตั้งชิ้นส่วนต่างๆ
คุณสมบัติ
-เพศ ชาย อายุ 20-35 ปี
-วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3-ปวส. สาขาเชื่อมโลหะ 
-ประสบการณ์การทำงานด้านการเชื่อมโลหะ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
-หากมีประสบการณ์การฝึกอบรมและรับรองจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
2.ช่างพ่นสีและโป๊วสี จำนวน 5 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน : พ่นสีชิ้นส่วนต่างๆ
คุณสมบัติ
-เพศ ชาย อายุ 20-35 ปี
-วุฒิการศึกษา ระดับ ป.6- ม.3
-สามารถพ่นสีได้ 
-ประสบการณ์การทำงานด้านการพ่นสีอย่างน้อย 1 ปี
-หากมีประสบการณ์การจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
3.ตำแหน่ง ช่างยนต์ จำนวน 3 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน : ซ่อมเครื่องยนต์และติดตั้งเครื่องยนต์
คุณสมบัติ 
-เพศชาย อายุ 20-35 ปี
-วุฒิการศึกษา ปวช.-ป.ตรี / สาขาเครื่องยนต์/ เครื่องกล
-มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
4.พนักงานควบคุมคุณภาพ จำนวน 3 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน : ตรวจสอบชิ้นส่วนตามแบบและตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูป บันทึกผลการตรวจสอบ,จัดทำเอกสารสรุปผลการตรวจสอบส่งหัวหน้างานและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
-เพศชาย อายุ 20-35 ปี
-วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส. สาขาเทคนิคการผลิต
-ประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
-หากมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งพนักงานควบคุมคุณภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
5.ตำแหน่ง ช่างกลึง จำนวน 3 ตำแหน่ง  
ลักษณะงาน : กลึงปอกชิ้นงาน/กลึงเกลียวชิ้นส่วนต่างๆ
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 20-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3
- ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน /เทคนิคอุสาหกรรม
- มีประสบการณ์ด้านงานกลึง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
6.ตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายผลิต จำนวน 3 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน : วางแผนและควบคุมการผลิต,จัดทำ Job Descriptions,Function Matrix,Work Study,Standard Time,Production Cost สรุปผลการผลิต,รายงานผลการผลิต,วิเคราะห์ผลการผลิตที่ไม่เป็นไปตามแผนให้ผู้บริหารทราบ,แก้ไขปัญหา,วางแผนการลดต้นทุน
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย /หญิง อายุ 23-35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
- มีประสบการณ์การทำงาน พัฒนากระบวนการผลิต /วางแผนการผลิต 2 ปี ขึ้นไป
- สามารถเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Auto Cad ได้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
- มีความขยัน, ซื่อสัตย์, อดทน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- มีทักษะในการสื่อสารที่ดี, สามารถปรับตัวเข้ากับคนได้ง่าย 
 
7. ตำแหน่ง พนักงานการตลาด จำนวน 3 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน : การดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดหรืองานอีเวนท์, ประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดต่างๆ ทั้งในและนอกบริษัทฯ รวมไปถึงสาขาต่างๆ ของบริษัท/ประสานงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ในส่วนกิจกรรมหรืองานอีเวนท์ของบริษัทฯ, ประมานการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของบริษัทและสาขาต่างๆ สรุปผลการดำเดินงานรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการออกงานแต่ละครั้งเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
คุณสมบัติ
-เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
-วุฒิการศึกษา ปวส. – ป.ตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้านการตลาดหรืองานอีเวนท์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
8.ตำแหน่ง พนักงานจัดซื้อ จำนวน 3 ตำแหน่ง         
ลักษณะงาน : ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้ออุปกรณ์และอะไหล่วัตถุดิบทุกอย่างของบริษัทฯ ดำเนินงาน  รวมถึงแก้ไขการเจรจาต่อรองราคาและรายละเอียดของสินค้า, เก็บข้อมูลการสั่งซื้อด้านราคา เครดิต รวมถึงรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ, ดำเนินการหาสาเหตุของปัญหาในส่วนของการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือ การปฏิบัติการที่ไม่ถูกต้องตรงกับระเบียบปฏิบัติทางด้านการจัดซื้อ, จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
-เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
-วุฒิการศึกษา ปวส.–ป.ตรี /สาขาบัญชี /บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
9.ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุก จำนวน 2 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน : ขับรถส่งรถเกี่ยวนวดข้าว และอะไหล่ต่างๆ รับแผนงานการจัดส่ง ตรวจสอบข้อมูลสินค้า  สถานที่  ประวัติลูกค้า เพื่อความถูกต้องในการจัดส่ง, ทำการจัดส่งสินค้า, รายงานผลการจัดส่ง, ดูแลล้างรถและรักษายานพาหนะของบริษัทฯ ทุกชนิด สามารถเรียกใช้ได้ 24 ชั่วโมง
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- สามารถขับรถได้ทุกประเภท/มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป
- สามารถทำงานในวันหยุดและนอกเวลางานได้ตลอดเวลา
- สามารถขับรถต่างจังหวัดได้ และมีความชำนาญในเส้นทาง
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีทักษะในการขับรถได้ดี
- มีประสบการณ์การขับรถอย่างน้อย 2 ปี  
 
10. ตำแหน่ง พนักงานขับรถสำนักงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน : ขับรถให้ทุกฝ่ายที่ได้รับการอนุมัติขอใช้รถ, ขับรถให้ผู้บริหาร, ดูแลรักษาทำความสะอาดและตรวจเช็ครถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกวัน สามารถเรียกใช้ได้ 24 ชั่วโมง
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- สามารถขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ 
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
- สามารถทำงานในวันหยุดและนอกเวลางานได้/ยืดหยุ่นเวลาได้
- สามารถขับรถไปต่างจังหวัดได้ และมีความชำนาญในเส้นทาง
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีทักษะในการขับรถได้ดี
- มีประสบการณ์การขับรถอย่างน้อย 2 ปี  
 
11. ตำแหน่ง พนักงานบุคคล จำนวน 3 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน: ดำเนินการสรรหาพนักงานและจัดฝึกอบรม, สรุปผลการฝึกอบรม, ประเมินผลการอบรมในแต่ละตำแหน่ง, สรุปKPI ประจำเดือน, สรุปประเมินผลการทำงานของพนักงานประจำเดือน, สรุปการขาดลามาสายของพนักงานประจำเดือน, สรุปผลการพิจารณาค่าตอบแทนประจำเดือน ประจำปี, จัดให้มีผลประโยชน์เกื้อกูลและประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่นๆ
คุณสมบัติ
-เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
-วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์/บัญชี/การจัดการสาขาบริหารธุรกิจ
-มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
-มีประสบการณ์ในสายงานบุคคล อย่างน้อย 1 ปี
 
12. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ จำนวน 3 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน : จัดทำแผนงานและโครงการด้านความปลอดภัย, ดูแลงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน , จัดทำรายงานประสบอันตรายและเอกสารความปลอดภัยต่างๆ, เป็นวิทยากรอบรมพนักงานในหัวข้อเกี่ยวกับความปลอดภัย
คุณสมบัติ
-เพศชาย /หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
-มีประสบการณ์ด้าน จป.วิชาชีพในโรงงาน อย่างน้อย 1 ปี
-มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ดี
-มีทักษะในการสื่อสาร สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
-มีความรู้กฎหมายด้านความปลอดภัยเป็นอย่างดี
 
13. ตำแหน่ง พนักงานบัญชี จำนวน 3 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน : ดำเนินการทำบัญชีเจ้าหนี้  ลูกหนี้  ภาษีและเร่งรัดหนี้, งานปิดบัญชีองค์กรในแต่ละงวดให้ถูกต้อง, ปิดบัญชีขององค์กรด้านงบการเงิน การดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพี่อรายงานฐานะทางการเงินขององค์กรให้ผู้บริหารทราบ, บันทึกข้อมูลทางบัญชี การจัดทำรายงานทางบัญชีให้ถูกต้อง
คุณสมบัติ
-เพศ หญิงหรือชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้านสายบัญชี/การเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
14. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คลังสินค้าจำนวน 3 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน: จัดอะไหล่ส่งฝ่ายผลิตตามหน่วยงานต่างๆ ตรวจเช็คยอดคงเหลือแจ้งหัวหน้าทราบ จัดเรียง  อะไหล่ต่างๆ เข้าชั้นเก็บ
คุณสมบัติ
-เพศ ชาย /หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
-มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน 
-มีประสบการณ์ด้านการคลังสินค้าอย่างน้อย 1ปี
 
15. ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 3 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน: ทำความสะอาดสำนักงาน, ล้างห้องน้ำ, ดูแลความเรียบร้อยในสำนักงาน, ปิดเปิดประตูสำนักงานทำความสะอาดห้องต่างๆ ในสำนักงาน, จัดเก็บทำความสะอาดห้องครัวและเครื่องใช้ในครัวสำนักงาน, เสิร์ฟน้ำ, เครื่องดื่มให้กับแขกที่มาติดต่อกับบริษัทฯ
คุณสมบัติ
-เพศ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป  
-มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
-มีประสบการณ์ด้านงานแม่บ้านอย่างน้อย 1 ปี
 

สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด

259 หมู่ 1 ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เบอร์โทรศัพท์ 055-295017-24

หรือส่งจดหมายสมัครมาที่ ตู้ ปณ. 99 อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

หรือดาวน์โหลดใบสมัครและส่งกลับมาได้ที่ : hr@thaicombine.com


 

โดยเตรียมเอกสารการสมัครงาน  ดังนี้

1.สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

3.สำเนาหลักฐานการศึกษา 1 ชุด

4.รูปถ่าย (สี) ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป

5.หลักฐานการผ่านงาน (ถ้ามี)

ไทย
Download: