โอกาสครั้งใหญ่ กับงานใหม่ อนาคตใหม่ ที่เกษตรพัฒนา


 

  1. การพัฒนาบุคลากรที่ดี มีคุณภาพ ซื่อสัตย์ต่อตนเองและองค์กร การพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ ความสามารถตรงลักษณะงานของแต่ละบุคคล การฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้
  2. การสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายขององค์กร
  3. การสร้างความสัมพันธ์ จิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อองค์กร
  4. มีความเข้าใจและเข้าถึงการพัฒนาตนเพื่อก่อเกิดงานที่สร้างสรรค์แก่องค์กร
ไทย